English  |  דף הבית  |  תקנונים  |  פרוטוקולים  |  דו"חות כספיים  |  משחקי המכביה  |  ארכיון  |  צור קשר  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שותפים להצלחה
ועדת הנוער והועדה המקצועית של התאחדות הסקווש בישראל מזמינות בזאת את כלל מאמני הסקווש להגיש מועמדותם לאימון במסגרת אקדמיית הסקווש לנוער אשר פעילותה מתוכננת להתחיל בימים הקרובים.

לנוחיותכם מצורפים בזאת המסמכים הבאים הרלוונטיים: תקנון אקדמיית סקווש לנוער קרטריונים להגשת בקשה לשמש כמאמן-נת נבחרות ישראל והאקדמיה בסקווש להורדת טופס הגשת מועמדות למאמן לאקדמיה: טופס מועמדות מאמן אקדמיה 2017.doc תשומת ליבכם כי יש להשיב את טפסי המועמדות עד ולא יאוחר מיום ראשון 22.1.2017. התאחדות הסקווש בישראל מאחלת הצלחה לאקדמיה ומקווה לשיתוף פעולה מצד מאמני הסקווש.