English  |  דף הבית  |  תקנונים  |  פרוטוקולים  |  דו"חות כספיים  |  משחקי המכביה  |  ארכיון  |  צור קשר  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שותפים להצלחה
התאחדות הסקווש בישראל מבקשת לחדד ולהבהיר מספר נושאים לציבור שחקניות ושחקני הסקווש בישראל בנוגע לחשיבות ודחיפות הסדרת דמי החבר לשנת 2017 .

התאחדות הסקווש בישראל מבקשת לחדד ולהבהיר מספר נושאים לציבור שחקניות ושחקני הסקווש בישראל: חברות בהתאחדות לשנת 2017:בהתאם לתקנון ההתאחדות ותקנון המכביה, תנאי השתתפות במשחקי המכביה ה- 20 וצבירת נקודות דירוג הינו תשלום דמי חבר. דמי החבר הינם קלנדריים ובהתאם ציבור השחקניות והשחקנים המעוניינים לשמר את נקודות הדירוג וצבירתן העתידית נדרשים להסדירם לאלתר. נחדד כי בהתאם גם שחקנית או שחקן שירשמו לתחרויות כחברי התאחדות ללא הסדרת דמי התשלום רישומם לא יחשב ולא יצברו ניקוד. נוסף על כך, במסגרת הרכבת נבחרת ישראל לבוגרים שתייצג את ענף הסקווש הישראלי באליפות אירופה דרג ב' בסוף אפריל 2017 - נבקש להדגיש כי תוצאות התחרויות הקרובות ישפיעו על הרכב הסגל. לכן חשוב להסדיר את תשלום דמי החבר ולהבטיח רישום וההשתתפות בפועל בתחרויות.