English  |  דף הבית  |  תקנונים  |  פרוטוקולים  |  דו"חות כספיים  |  משחקי המכביה  |  ארכיון  |  צור קשר  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שותפים להצלחה
הודעה בדבר הליך הבחירות להתאחדות הסקווש 2017

התאחדות הסקווש שמחה לבשר על קיום בחירות להתאחדות הסקווש לשנים 2017-2019. הבחירות יערכו ביום שישי ה - 15.09.2017 במרכז הסקווש בהרצליה, תאריך הבחירות נקבע כדי לתת לועד הנבחר זמן מספיק כדי להערך לשנת הפעילות 2017-2018 וכדי לבצע חפיפה מסודרת. חבר/ת התאחדות יקר/ההליך הבחירות להתאחדות הסקווש צפוי להתקיים בתאריך 15.09.2017 במסגרתו יוכלו חברי ההתאחדות בעלי זכות הצבעה בתוקף לממש את זכותם ולהציע עצמם לתפקידים השונים וכן להצביע עבור מועמד/ת מטעמם. חבר התאחדות המעוניין להציע עצמו לאחד מהתפקידים העומדים לבחירה יוכל לעשות כן בכפוף לתנאים הבאים:הגשת טופס מועמד עד לא יאוחר מיום 07.09.2017 בדוא"ל - squashisrael@gmail.com.תשלום דמי חבר לשנת 2017 עד לא יאוחר ממועד הגשת טופס המועמדות מטעמו. מועמד שלא יקיים את אחד מהתנאים המצטברים מהבאים מועמדותו תפסל. שבוע לפני מועד הבחירות תפרסם ההתאחדות באתר ההתאחדות את רשימת המועמדים השונים למכלול התפקידים באתר ההתאחדות וזאת עד למועד הבחירות בפועל שיתקיימו ביום שישי, 15.09.2017 בקלפי שתוצב במועדון הסקווש בהרצליה בין השעות 12:00 עד 16:00, עם סגירת הקלפיות יספרו הקולות על ידי נציגי הועד המנהל בביקורת משקיף שאינו חבר הוועד המנהל ופרסום התוצאות יבוצע עד ליום 19.09.2017. ההתאחדות מצפה ומקווה שכל אחד מכם יממש את זכות הצבעתו. טופס הגשת מועמדות