תשלום | מחנה אימונים מקצועי 2020

תנאי השתתפות במחנה האימונים המקצועי 2020 |

  • מילוי טופס רישום

  • חתימה על התקנון והצהרת הבריאות

  • תשלום דמי הרישום מראש 

 

 

תשלום דמי רישום | לשאינו חבר התאחדות 

150 ש"ח

 תשלום דמי רישום | חבר התאחדות 

100 ש"ח